AKTUALITY

Aktuální informace v rámci projektu

Veřejné projednání nárhů

Chcete-li diskutovat, co se má ve městě změnit, budeme rádi, když přijmete pozvání na veřejné projednání návrhové části, které se uskuteční v úterý dne 22.10. od 17.00 v domě  Kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž.
Čeká nás téma průtah, úpravy Generála Svobody,  nebo třeba zavedení obchodní linky MHD mimo špičku.  Pokud jsme Vás ani tímto nenalákali, vězte, že řešit se bude také rozvoj cyklistiky nebo parkování.
Těšíme se na podnětnou diskusi.

Imise v dobrém i ve zlém

Imisní situace aneb co kde dýcháme jsou velkým tématem. Podíváme-li se na Kroměříž, není situace tak špatná, jako v Moravskoslezském kraji . Největší problém je a Benzoapyrenem a v zimě s prachem.  Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které způsobují kyselé deště a jsou způsobeny z velké části dopravou,  dosahují hodnoty do 21,1 μg. Limit je přitom 40 μg. Tyto jsou ovlivněny dopravou z větší části než ostatní, ale hodnota je na zhuba polovině zákonného limitu. Prach, který nás dusí a způsobuje dýchací potíže, dosahuje průměrné hodnoty za rok 27,8 μg při limitu 40 μg. Problém s prachem je zejména v zimně, kdy jsou v provozu malé topeniště rodinných domů a také při inverzních situacích. Proto je v rámci limitů dovoleno překročení 50 μg po dobu 35 dní v roce. Hodnotí se tedy imise prachu nejvyšší 36. denní koncentrace. V Kroměříži je to 51,1 a v centru 50,5  μg. Limit je tedy překročen o  2%. Mimo to má tato koncentrace meziročně klesající tendenci. Proto je zde velký předpoklad, že v budoucnosti bude tento limit plněn. Význam mají zejména domácí topeniště. Mikroprach má limit pro průměrnou roční koncentraci 25 μg. Ve měst je dosaženo  21,6 μg. Benzen dosahuje hodnoty 1,8 μg při povolené koncentraci 5 μg. Problémem je koncentrace karcinogenního Benzoapyrenu, který má imisní limit stanoven na 1ng, ale koncentrace ve městě dosahuje 1,6 ng. Tento problém je ovšem na většině území Moravy a klesá směrem k jihu. Není tedy omezen na město samotné.

Největší úsilí je nutné vyvinout ve snížení imisí PM10 na kterých se podílí rodinné domy, průmyslové zdroje a doprava. Problém je také s karcinogenním BenzoaPyrenem, který vzniká spalováním. Je přítomen v každém kouři při spalování organických materiálů (listí, uhlí) a z automobilových výfuků.

Území s překročeným limitem Benzoapyrenu

Veřejné projednání analýzy se vydařilo, co bude dál?

Veřejné projednání analýzy se vydařilo. Za veřejnost přišlo množství obyvatel a diskuse byla zajímavá. Byly řešeny nejen připomínky k cyklistické dopravě, ale i zklidnění Spáčilovy ulice nebo problematika průtahu. Na otázky obyvatel odpovídal také pan starosta a vedení města. Věcná diskuse se protáhla oproti plánované hodině na dvojnásobek. Zájem obyvatel o město nás těší. Projekt dále bude pokračovat připomínkováním strategie, která se opírá o 4 pilíře „Bezpečnost“, „Inovace“, „Místo pro život“ a „Management dopravy.  Vizí je vytvořit do roku 2030 z města perlu Zlínského kraje, která bude nejen krásná, ale i fungující po všech stránkách.

Souhrnnou  prezentaci analytické části vč. strategie si můžete stáhnout v sekci dokumenty nebo odkazem níže. Strategie bude k diskusi do první poloviny září, kdy začnou projednání návrhů.

Veřejné projednání analytické části plánu mobility

ANALYTICKÁ ČÁST PLÁNU MOBILITY BUDE PROJEDNÁNA DNE 25.6.2019 v 17 hodin v Hudebním sále Domu Kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž.
Jsou zváni všichni obyvatelé, kterým není lhostejná doprava ve městě a chtějí se podílet na tvorbě strategie na další roky. Na projednání analytické části se můžete těšit na množství zajímavých informací, které slouží jako podklad k návrhům.
Rádi bychom také představili možné vize rozvoje a opatření, která budou dále k připomínkování o prázdninách. Ty budou určovat rámec dalších návrhů.
Těšíme se na podnětnou diskusi.

Otrlí cyklisté v Kroměříži

Při zpracování plánu mobility probíráme veškeré podklady, ať ty z projednání, či exaktně změřené. Rádi bychom se s vámi podělili o způsob využití kola, který je nebezpečný. Cyklisté v Kroměříži jsou nadmíru otrlí a již dávno poznali, že zdolat město na kole je více než výhodné a rychlé. Při zdolávání kilometrů ovšem někteří zapomínají na svou bezpečnost. Chtěli bychom tímto apelovat na cyklisty, kteří odbočují vlevo na komunikacích, aby dbali své osobní bezpečnosti. Přikládáme video z analýzy křižovatek, které ukazuje, jak na kole nejezdit.

Průzkumy dopravního chování začaly

V měsících dubnu a květnu bude v Kroměříži probíhat průzkum dopravního chování v domácnostech. Tazatelé budou oslovovat dotazované doma na dopravní chování v předešlém pracovním dni. Tazatelé budou označeni visačkou se jménem a razítkem UDIMO spol. s r.o. (zpracovatel plánu mobility). Ve zkratce je nutné vyplnit jeden sloupec za každou cestu vykonanou v rozhodném dni. Pro každou cestu se vyplňuje její čas (zda byla v době dopravní špičky nebo mimo špičku), druh dopravy, účel cesty a zda byla v rámci města nebo jinde.

Průzkum se provádí zejména dotazováním doma, aby byl postižen průměrný vzorek dopravního chování populace.

Zajímá nás také průměrný počet vozidel ve městě, jejich palivo a stáří. Informace o palivu a stáří vozidel bude použit pro výpočty emisí z dopravy. Současně počet vozidel na 1000 obyvatel je srovnávacím kritériem, které umožní srovnání např. Přerovem nebo Otrokovicemi.

Zajímá nás také pohled na jednotlivé druhy dopravy, proto budou moci tazatelé oznámkovat spokojenost s cestami, chodníky, cyklostezkami, veřejnou dopravou, parkováním a bezpečností.

Dalším vodítkem pro zlepšení dopravní situace je v rámci zpracování plánu udržitelné mobility blok otázek č. 3, kde dotazovaní mají odpovědět, proč nepoužívají jednotlivé druhy dopravy.

Na dotazníku jsou uvedeny kontaktní telefony jak na zpracovatele, tak na odpovědnou osobu za projekt na městském úřadě. V případě problémů s tazateli se můžou dotazované obrátit přímo na ně.

Dotazník vyplňují všichni členové domácnosti, kteří zde v rozhodném dni přebývají.

Prováděný průzkum je jedním z mnoha podkladů, které jsou podkladem pro hodnocení dopravní situace a návrh zajištění vhodných řešení dopravy.

Pozvánka na diskusi k udržitelné dopravě

Dne 13.5. v 16.00 Vás rádi přivítáme v přednáškovém síle Knihovny na diskusi k udržitelné dopravě v Kroměříži. Přednášku povede Ing. Jaroslav Martínek (FD ČVUT Praha).

Pozvánka na přednášku

 

 

Dopravní průzkumy

Někteří z Vás nás nachytali na švestkách, při provádění průzkumu dopravy kamerami. V měsíci dubnu proběhly dopravní průzkumy na křižovatkách dle harmonogramu Plánu udržitelné městské mobility.

Instalace kamery Logicam pro sčítání dopravy

Posvítili jsme si na intenzitu dopravy. Průzkumy byly provedeny francouzskými kamerami LOGICAM, které jsou uzpůsobeny pro tyto průzkumy. Kamery byly přichyceny ke sloupu veřejného osvětlení. Sčítání proběhlo v křižovatkách v době od 7 do 17 hodin. Tyto záznamy jsou nyní vyhodnocovány. Sbíraná data jsou adekvátní známým křižovatkovým průzkumům prováděným čárkovací metou studenty, kteří sedí u křižovatky a zapisují směry a kategorie jednotlivých vozidel. Výsledná data budou v květnu využita pro kapacitní výpočty křižovatek, které odhalí případné kapacitní problémy. Ne všechny problémy s kapacitou křižovatek se totiž projeví v místě problému. Někdy se stává, že problém v jedné části města se projeví jinde.

V rámci plánu mobility se jedná o důležitá data, která budou prezentována na webu projektu mobilita-kromeriz.cz a dále využita pro doporučení úprav organizace dopravy ve městě v rámci návrhové části projektu na podzim.

Další průzkumy proběhnou dne 15.4. Kdy budou studenti sčítat dopravu na okraji města, zápisem části registračních značek. Tato data budou využita pro stanovení tranzitní dopravy města. V terénu bude v pondělí 29 studentů. Stanoviště průzkumů jsou na webu projektu.

Pokud jste si průzkumů všimli a jste zvědavi na výsledek, je možné navštívit také veřejné projednání analytické části dne 25.6. v 17.00 v Kulturním domě.

Havlíčkova x Albertova v 7 hodin ráno

 

 

 

 

 

 

Pocitové mapy již odstartovaly

Další možností, jak se mohou obyvatelé zapojit do projektu udržitelné mobility je prostřednictvím pocitových map dostupných na adrese https://www.pocitovemapy.cz/kromeriz-2019/

Pocitová mapa slouží jako jeden z podkladů Plánu udržitelné městské mobility. Občané mohou volit místa, kde se cítí dobře nebo místa kde je nutné navrhnou nějaké změny vztahující se k určitému druhu dopravy. Otázky cílí na automobilovou, cyklistickou, pěší, veřejnou hromadnou dopravu a parkování. Místo, kde se cítím dobře, je možné vnímat jako místo, které je dobrým příkladem pro úpravy jiných částí města.

Zapojte se do pocitových map online.

 

 

Problémový výkres je na světě

Na základě připomínek veřejnosti jsme sestavili problémový výkres dopravy. Tento je jedním z podkladů analytické části. Všechny připomínky budou samozřejmě také zapracovány v textové formě a vypořádány. Detailní výkres je možné stáhnout v sekci dokumenty.