DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Návrhová část PUMM a akční plán

Návrh strategie PUMM textová část

Prezentace analytické části vč. strategie k připomínkování

Posouzení nízkoemisní zóny

Textová část analýzy

Textová část analýzy, příloha křižovatkové průzkumy

Textová část analýzy – průzkum dopravního chování

Výkresy návrhů k diskusi

Návrh úprav sítě automobilové dopravy – k veřejnému projednání

Návrh úprav veřejné hromadné dopravy – k veřejnému projednání

Návrh úprav sítě cyklistické dopravy – po veřejném projednání

Návrh úprav pěší sítě  dopravy – k veřejnému projednání

Návrh úprav parkovacího systému – k veřejnému projednání

Výkresy imise z dopravy

Imise BaP z dopravy

Imise NO2 z dopravy

Imise PM10 z dopravy

Výkresy imisní situace

Nadlimitní stav imisí je ve výkresech znázorněn červenou barvou.

Roční průměrné koncentrace NO2 (způsobuje kyselé deště)

Roční průměrné koncentrace PM10 (prach)

Denní průměrné koncentrace 36. den překročení limitu (prach)

Roční průměrné koncentrace PM2,5 (mikroprach)

Roční průměrné koncentrace BaP (karcinogenní látka)

Roční průměrné koncentrace Benzen (karcinogenní látka)

Výkresy analytické části:

Problémový výkres (připomínky veřejnosti)

Stanoviště plánovaných průzkumů

Základní komunikační síť IAD

Zatřídění komunikací

Dostupnost VHD

Základní síť cyklistických tras

Hodnocení základní sítě cyklistických tras

Základní síť pěších tras

Odstavování vozidel v bytové zástavbě

Stupeň automobilizace v bytové zástavbě

Intenzity automobilové dopravy

Intenzity těžké nákladní dopravy (bez dodávek)

Tranzit vozidel celkem

Tranzit nákladních vozidel nad 3,5 t

Analýza demografie

Vývoj počtu obyvatel v SO města

Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP Kroměříž

Počet obyvatel v obcích ORP Kroměříž

Podklady pro základní školy

ZŠ Oskol

ZŠ Komenského náměstí

ZŠ Slovan

ZŠ U Sýpek

ZŠ Zachar

ZŠ Zámoraví

Další dokumenty:

Složení řídící a pracovní skupiny PUMM 

 

 

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Město Kroměříž

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

Ing. Petr Macejka Ph.D (zpracovatel PUMM)

ŘÍDÍCÍ SKUPINA

Mgr. Jaroslav Němec – předseda řídící skupiny

Mgr. Vít Peštuka (místostarosta)

Soňa Borková (koordinátor PUMM)

Mgr. Monika Doláková, DiS. (odd. dopravy a silničního hospodářství)

Ing. Hana Kubáčková (odd. územního rozhodování a stavebního řádu)

Pavla Litvinová (odd. územního plánování a státní památkové péče)

Lambert Hanzal (odbor služeb)

Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. (architektka města)

Mgr. Petr Sedláček (Kroměřížské technické služby, s.r.o.)

npor. Bc. Petr Vařecha (PČR – Dopravní inspektorát)

 

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR